Missie & Visie

Wat zijn missie & visie?

De missie geeft aan “waar we voor staan”.

De visie geeft aan “waar we voor gaan”.

Waarom zijn een missie & visie belangrijk?

De missie & visie “helpen” het bestuur van HV Huissen bij het besturen van de vereniging en het nemen van besluiten.

Onze Missie: Waar we voor staan.

Wij maken handbal mogelijk voor iedereen en hebben de sportieve ambitie om optimale prestaties te halen met onze teams. De handbalvereniging is een ontmoetingsplaats waar prestatie en gezelligheid hand in hand gaan, waar

normen en waarden gelden en waar iedereen respect heeft voor elkaar, zowel binnen als buiten het handbalveld. De club kent geen politieke kleur, religieuze band of voorkeur. Naast het faciliteren van recreatief handbal is de vereniging maatschappelijk betrokken. Met verschillende projecten en samenwerkingsverbanden richt HV Huissen zich met veel aandacht en zorg op de mensen die het nodig hebben en om bij te dragen aan sociale vitaliteit en cohesie.

Voor wie wij er zijn

  • Actieve leden
  • Rustende leden
  • Trainers en leiders
  • Ouders
  • Supporters
  • Vrijwilligers
  • Sponsors
  • Leden uit de maatschappelijke projecten
  • Een ieder die HV Huissen een warm hart toedraagt

Onze Visie: Waar we voor gaan.

Bij handbalvereniging Huissen gaan optimaal presteren, ieder naar zijn eigen vermogen, en plezier in de handbalsport hand in hand. Naast het behalen van sportieve resultaten wil de club haar leden gezelligheid bieden waarbij een ieder zich houdt aan de vastgestelde normen en waarden van de maatschappij en het handbal in het bijzonder. Er heerst respect. Met de combinatie van sportieve resultaten, gezelligheid en vastgestelde gedragsregels wil HV Huissen een grote mate van betrokkenheid met alle leden bewerkstelligen. Zowel jongens als meisjes, heren als dames behoren zich thuis te voelen bij de club. Respect onderling en naar derden, zowel binnen als buiten het veld.

Bij HV Huissen heeft iedereen een voorbeeldfunctie, zowel de jeugd als de senioren, op het gebied van prestaties, maar zeker ook op het gebied van teamgeest. Wij streven ernaar dat wij als vereniging onze eerste dames en heren teams minimaal in de hoofdklasse handballen, maar het zou mooi zijn als dit nog hoger is. Naast de eerste teams in hun leeftijdscategorie zijn de andere teams breedtesport teams. De vereniging krijgt en houdt prestatie teams op niveau zonder dat er directe financiële tegemoetkomingen ontvangen worden door spelers. Clubloyaliteit en –stabiliteit kennen een hogere prioriteit dan financiële compensatie voor spelers.

Doelstelling bij onze jeugdteams is dat iedere leeftijdscategorie minimaal 1 prestatieteam bevat en dat deze voor het team zo hoog mogelijk spelen. We leiden onze jeugdspelers op richting senioren waarbij begeleiding niet stopt als ze 18 zijn. Iedere speler wordt begeleid in zijn overgangsperiode van de jeugd naar de senioren.

Binnen de gehele vereniging besteden we aandacht aan hoe we met elkaar, onze tegenstanders en vrijwilligers buiten de vereniging, zoals scheidsrechters, omgaan. Besef van normen en waarden zijn voor onze vereniging een kernwaarde waar niet aan getornd wordt. Voor iedere verenigingswedstrijd proberen wij een (opgeleide) verenigingsscheidsrechter aan te stellen.

Bij het aannemen van nieuwe leden maken we op geen enkele wijze onderscheid in wie we wel en wie we niet als lid verwelkomen. Of het nu om nationaliteit, geloof of sekse gaat, iedereen is welkom ongeacht zijn of haar achtergrond of overtuiging. Als handbalvereniging zijn we er door en voor leden. Een gezond ledenaantal is essentieel voor ons bestaan. We willen daarom minimaal 150 leden. Actieve betrokkenheid van de leden is de pijler waarop onze vereniging draait. Naast onze leden zijn vrijwilligers betrokken bij onze vereniging. Uitgangspunt is dat vrijwilligheid geen vrijblijvendheid is; wie zich inzet als vrijwilliger zet zich er ook echt voor in en pakt zijn of haar taak serieus op. Als vereniging waarderen we de inzet van onze vrijwilligers en staan we (op gepaste momenten) stil bij het werk dat de vrijwilligers verzetten.

De organisatiestructuur geeft iedereen die bij de club betrokken is helderheid in besluitvorming, aansturing en uitvoering. De structuur is beschreven en voor iedereen te raadplegen. De communicatie binnen de vereniging is zodanig ingericht dat voor iedereen duidelijk is welke communicatiemiddelen er zijn, of er een haal- of een brengplicht is en wat de wederzijdse verwachtingen zijn.

Om financieel gezond te blijven zijn onze schulden nooit hoger dan onze bezittingen, zodat we altijd een positief eigen vermogen behouden. Daarnaast hebben we voldoende geld in kas om aan onze (betalings-)verplichtingen te kunnen voldoen. Op deze manier kunnen we onze leden faciliteren in de uitvoering van hun sport. Onze inkomsten leunen op drie belangrijke pijlers: contributie, acties en sponsorgelden.

De sportkantine “de Inworp” en sporthal de Brink zijn onze thuishonken waar onze leden en supporters elkaar ontmoeten in een gezellige ambiance. Het is een plek waar leden en supporters graag zijn. We beschikken over een accommodatie, waar zowel wedstrijd- als trainingsfaciliteiten op dusdanige wijze geregeld zijn dat we onze doelstelling qua handbalprestaties kunnen halen. Het onderhoud van onze sportkantine de Inworp is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van onze vereniging. Om de accommodatie in een goede staat te behouden voeren we zelfwerkzaamheid uit met inzet van onze vrijwilligers die zorg dragen voor enerzijds kwalitatief goed werk en anderzijds voor financiële ontlasting.

Onze vereniging is gericht op het beoefenen van de handbalsport in teamverband. Daarnaast organiseren we diverse handbal gerelateerde activiteiten, die gericht kunnen zijn op zowel de inhoud van de handbalsport als het vermaak er omheen.

Even een voorbeeld: in de missie staat:

“Respect onderling en naar derden, zowel binnen als buiten het veld.”

Als we dit als vereniging belangrijk vinden, dan moeten we hier ook naar handelen. Concreet betekent dit dat een speler in het veld respectloos omgaat met een teamgenoot door deze uit te schelden of wat dan ook, we dit niet accepteren en daar dus maatregelen tegen nemen. Wat in de missie en visie staat zijn niet zo maar ’mooie woorden’, maar het zijn die zaken die we als vereniging echt belangrijk vinden in hoe we zijn en wat we willen bereiken.