Gedragsregels HV Huissen

Op weg naar een sociaal veilig sportklimaat.

Inleiding: Sport is winnen en presteren. Maar vooral ook: genieten, plezier hebben, je welkom en gewaardeerd voelen, jezelf kunnen zijn. Een van de voorwaarden daartoe is een sociaal veilig sportklimaat. Dit ontstaat niet vanzelf, we moeten dit stimuleren en bewaken. Gedragsregels kunnen daarbij helpen. Vandaar dat we er een aantal vastgelegd hebben. Maar er kan (moet?) nog veel meer gebeuren. Voor een overzicht verwijzen we naar www.veiligsportklimaat.nl van NOC*NSF.

De teamleden hebben respect voor elkaar

 1. Ze geven elkaar complimenten
 2. Ze spreken elkaar -zo nodig- op een positieve manier aan
 3. Ze helpen elkaar
 4. Ze winnen en verliezen met elkaar
 5. Ze hebben plezier met elkaar
 6. Ze gebruiken sociale media op een positieve wijze
 7. Ze stimuleren elkaar om te presteren
 8. Accepteren dat iedereen wil spelen en dus speeltijd krijgt

De teamleden hebben respect voor de tegenstander

 1. Ze geven de tegenstander voor- en na de wedstrijd een hand
 2. Ze spreken de tegenstander -zo nodig- positief aan
 3. Ze spreken positief over de tegenstander
 4. Ook met de tegenstander kun je plezier hebben
 5. Als de tegenstander heeft gewonnen, ontvangen ze een compliment en / of felicitatie

De teamleden tonen respect voor de leiding

 1. Ze nemen zo vaak als mogelijk deel aan de training
 2. Tijdens de trainingen is er een sfeer van inzet en beter leren (samen) handballen
 3. Ze zijn op de afgesproken tijd aanwezig
 4. Afwezigheid wordt op tijd gemeld
 5. De aanvoerder begroet de wedstrijdleiding
 6. Zij / hij dankt na afloop de wedstrijdleiding
 7. Beslissingen van de leiding in en buiten het veld worden geaccepteerd. Discussie overbeslissingen mag op het juiste moment op de juiste toon met en door de juiste personen

De teamleden gaan met respect met materialen, gebouwen en terreinen om

 1. Na de training of wedstrijd ziet de kleedkamer er opgeruimd uit
 2. Ze deponeren rommel / afval in de afvalbakken
 3. Ze helpen elkaar en spreken elkaar -zo nodig- op een positieve manier aan
 4. Ze houden zich aan afspraken die op het sportpark en in de sportzaal gelden
 5. Ze zijn zuinig op de kleding en materialen die gebruikt worden bij wedstrijden entrainingen; op deze wijze laten ze zien dat ze zich realiseren dat het vaak gaat om gesponsorde kleding en materialen

De supporters laten zien dat ze HV Huissen op positieve wijze vertegenwoordigen

 1. Ze stimuleren de spelers op een positieve wijze
 2. Ze waarderen de prestaties van het team op realistische wijze en geven daar van blijklangs de lijn en in de sociale media
 3. Ze spreken elkaar positief aan in geval van negatief gedrag
 4. Geven op een positieve wijze blijk van de inzet van de wedstrijdleiding
 5. Ouders geven op positieve wijze blijk van de inzet van de leiding van het team
 6. Ouders dragen naar vermogen bij aan taken om alles rondom trainingen en wedstrijdenvan het team te organiseren
 7. Het uitvoeren van de taken bespreken de ouders in alle openheid op een positieve wijzemet elkaar
 8. Geven de begeleiders / supporters van de tegenpartij het gevoel welkom te zijn op onssportpark en in de sportzaal
 9. Gedragen zich als gast op het sportpark en in de sportzaal van de tegenpartij
 10. Ouders zien toe op het positief gebruik van de sociale media door hun kinderen
 11. Ouders voelen zich lid van HV Huissen en voeren naar vermogen vrijwilligerswerk uit
 12. Ouders bespreken zo nodig in alle openheid met de teamleiding aandachtspunten voor dehandbal technische en pedagogische begeleiding van de speler / het team
 13. Supporters realiseren zich dan hun gedrag voor de kinderen voorbeeldgedrag is

De leiding is transparant en voorspelbaar in het leiding geven

 1. De assistent-scheidsrechter laat zien dat hij lid is van de wedstrijdleiding en de scheidsrechter helpt bij zorg dragen voor een eerlijk verloop van de wedstrijd
 2. De leider / trainer / coach realiseert een sportklimaat waarin optimaal gepresteerd kan worden. Daarbij geldt warmte, ondersteuning en gezelligheid als basis, gepaste distantie en regels handhaven waar nodig
 3. De leiding van het team communiceert indien nodig in alle openheid met de ouders over de handbal technische en pedagogische begeleiding van het kind
 4. De leiding van het team zorgt er voor dat de tegenstander zich welkom voelt door te begeleiden en bereikbaar te zijn
 5. De leiding van het team zorgt voor de begeleiding van de scheidsrechter en regelt koffie of thee in de rust
 6. De leiding is proactief: organiseert, maakt afspraken, handhaaft waar nodig en vraagt feedback om te kunnen evalueren
 7. In geval van handhaven van regels of bij negatief gedrag spreekt de leiding de ouders / spelers op het juiste moment in de juiste omgeving op een positieve wijze aan
 8. De leider / trainer / coach realiseert zich dat zij / hij HV Huissen vertegenwoordigt en is daar trots op
 9. Leider / trainer / coach realiseert zich dat hun gedrag voor de kinderen voorbeeldgedrag is
 10. De leider / trainer / coach vraagt zo nodig ondersteuning bij het handbaltechnisch en / of pedagogisch (bege)leiden van het team

Regels ter voorkoming van seksueel grens overschrijdend / intimiderend gedrag

 1. De leiding van een team bestaat uit een man én een vrouw. Zij bespreken wie op welk moment het team begeleidt in de kleedkamer.
 2. Een leidinggevende voert nooit een gesprek met een speler of speelster in een afgesloten ruimte. Zoek een rustige, maar wel duidelijk zichtbare plek. Voer gesprekken bij voorkeur met zijn tweeën. Ook degene met wie het gesprek gevoerd wordt, kan iemand uitnodigen bij het gesprek te zijn.
 3. Meisjes / vrouwen trainen in een shirt met mouw.
 4. HV Huissen stelt een vertrouwens-contactpersoon aan. Ga met hem / haar in gesprek als je getuige of slachtoffer bent van grensoverschrijdend gedrag. Doe dat ook als je over gebeurtenissen / situaties een ‘niet-pluis gevoel’ hebt.
 5. Het bestuur zal in alle gevallen van seksueel grensoverschrijdend gedrag overleggen met bevoegde instanties over sancties.

 

HV Huissen Gedragsregels